суббота, 7 апреля 2012 г.

Hovhannes Shiraz Banastexcutyunner poems

 
Hovhannes Shiraz banastexcutyunner


Hovhannes Shiraz


Այսքան Չքնաղ Աղջիկներից ....


Այսքան չքնաղ աղջիկներից
Միթե մեկը իմ բախտը չէ,


Ախ, գեթ մեկի մութ աչքերից
Ինձ չպիտի արև ծագե:
                                                                Այսքան քնքուշ ծաղիկներից
                                                                Որին իջնի հույսիս մեղուն,
                                                                Որին, որ ինձ պաշտե նորից,
                                                                Երբ որ թաղված լինեմ հողում:
                           


                                                                 Ով է արդյոք ինձ թաղելու,
                                                                 Ով է այցի գալու շիրիմիս,
                                                                 Տարին մի օր` ով է գալու
                                                                 Մորս կարոտ գերեզմանիս...       Հովհաննես Շիրազ 


In my dreams my door was knocked at,
"Who is it?" I asked from inside.
Some elderly lady from the outside
Answered and said, "I'd sacrifice myself for you."

"I've come to ask for a piece of bread as charity
I'm a poor orphan woman with no one to support me."
At this point I opened my door immediately,
Only to find a miracle; it was my deceased mother indeed!

I was shocked but fell into her arms;
And my mother said, "It's me, it's me,
I've come to try you and to check on you.
I hope life hasn't changed your spirit and also you?!"

I came in the form of a beggar
So that the whole world can be a witness
To see if your conscience, my dear son,
If your conscience also died along with me

                                                                  

Комментариев нет :

Отправить комментарий

your comments